บัญชี Organizational Knowledge 2560

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2560
  • 1.09.2017
  • 52,171
บัญชี Organizational Knowledge 2560

บัญชี Organizational Knowledge 2560

1. Comparative Review of Mass Spectrometry Techniques โดย ดร.จรัญ ใจหนักแน่น

2. ความแตกต่างของหัวข้อ General Chapter ใน Pharmacopoeia ฉบับใหม่และฉบับเก่า

2.1 ความแตกต่างของ หัวข้อ General Chapter ใน US Pharmacopeia โดย ภก.สิริชัย กระบี่ศรี

2.2 Dissolution โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

2.3 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC ตามข้อกำหนดใน General Chapters:<621> Chromatography, USP 39 โดย ภญ.สุภาวดี สุรางค์กุล

2.4 Liquid Chromatography โดย ภญ.สุมนา ศิริสุนทร

2.5 Balances & Weighting on an Analytical Balance โดย ภก.สิรภพ สันติธเนศ

3. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเคมี โดย ดร.ภญ.สุภาณี ดวงธีรปรีชา, ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ

4. สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ โดย ดร.วัลภา ทาทอง

5. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

5.1 Microbiological Best Laboratory Practices โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.2 Lab safety โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.3 การปฐมพยาบาล โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.4 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดย ภก.สิรภพ สันติธเนศ

5.5 สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

6. Theory and applications of high-resolution Q-TOF in toxicology and biology โดย ดร.จรัญ ใจหนักแน่น

7. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น โดย คณะวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

KM2-2560_Balance
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4,829
KM2-2560_Dissolution
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,729
KM2-2560_General HPLC
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,058
KM2-2560_Liquid Chromatography
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,873
KM2-2560_USP difference
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 954
KM5-2560_Lab safety
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 758
KM5-2560_MicrobiologicalBestPractice
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,363
KM5-2560_การปฐมพยาบาล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30,599
KM5-2560_ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 538
KM5-2560_สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,658
2_บัญชี organization knowledge2560
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 528
ข่าวสารอื่นๆ