งานบริการ

สารมาตรฐาน

การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

**ดาวน์โหลดรายการขายทั้งหมดที่ด้านล่าง**

 

    การสั่งซื้อและรับสารมาตรฐานด้วยตนเอง

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอซื้อสารมาตรฐาน

2. ยื่นแบบฟอร์มขอซื้อสารมาตรฐานและชำระเงินได้ที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. นำหลักฐานมารับสารมาตรฐาน ได้ที่อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักยาและวัตถุเสพติด เบอร์โทร 02-9510000 ต่อ 99102

**สำหรับกรณีสั่งซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องนำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงในการสั่งซื้อ ดังนี้

             --> Alprazolam, Pseudoephedrine HCl (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

             --> Diazepam, Phenobarbital (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

             --> Morphine sulfate (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2)

                   - ใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง)  หรือ

                   - ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง)

 

การสั่งซื้อสารมาตรฐานทางอีเมล์และจัดส่งทางไปรษณีย์

      1. กรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อสารมาตรฐาน และส่งมาที่ jarubol.c@dmsc.mail.go.th หรือ pannaros.c@dmsc.mail.go.th

      2. เจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคากลับไป เพื่อยืนยันรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ

      3. ตรวจสอบและลงนามยืนยันการสั่งซื้อในใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินโดยพิมพ์ แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill payment (สารมาตรฐาน) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร (กรณีการชำระเงินผ่านธนาคาร กรมฯจะไม่มีการออกใบเสร็จให้ภายหลัง บริษัทสามารถใช้ Bill payment ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นหลักฐานแทนใบเสร็จในการรับเงินของส่วนราชการ)

      4. ส่งใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้วและหลักฐานการโอนเงินมาที่ jarubol.c@dmsc.mail.go.th หรือ pannaros.c@dmsc.mail.go.th 
ทางสำนักยาและวัตถุเสพติด จะจัดส่งสารมาตรฐานและใบ Certification of Analysis (COA) ให้ผู้ซื้อทางไปรษณีย์ 

      5. กรณีผู้ซื้อต้องการมารับสารมาตรฐานด้วยตนเอง หลังจากการส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วศูนย์ฯจะทำการตรวจสอบยอดเงินและจัดเตรียมสารมาตรฐานแล้วจะนัดวันเวลาให้มารับสารมาตรฐานต่อไป

 

 

การซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ ใบอนุญาติที่นำมาแสดงจะต้องถูกต้องตามชนิดของสาร

มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับสารมาตรฐานไปได้ จนกว่าจะนำเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง

 

หมายเหตุ : สารมาตรฐานประเภทยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สามารถซื้อได้ครั้งละ 1 ขวด/ 6 เดือน เท่านั้น

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (สารมาตรฐาน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,352
แบบฟอร์มขอซื้อสารมาตรฐาน_F 2204003_Rev1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 373
DMScRS ที่มีจำหน่าย Update 2022-01-10
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
ARS ที่มีจำหน่าย Update 2022-01-10
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50