มีอะไรใน GREEN BOOK 2019

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มีอะไรใน GREEN BOOK 2019
  • 20.03.2019
  • 5,091
มีอะไรใน GREEN BOOK 2019

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักยาและวัตถุเสพติดคือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้สุ่มตัวอย่างยาที่ใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 15 ปี ยาที่มีผลการตรวจ “เข้ามาตรฐาน” จะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ “GREEN BOOK” ส่วนยาที่ผลการตรวจ “ไม่เข้ามาตรฐาน” สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงต่อไป

 

ในปีนี้ สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2561 มาจัดทำเป็นหนังสือ GREEN BOOK 2019 ประกอบด้วย 370 รายการยาชื่อสามัญ รวม 3,289 รุ่นผลิต (lot number) โดยในปีล่าสุดนี้ โครงการประกันคุณภาพยาได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและเจลพริกที่มีใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ และยังช่วยสนับสนุนผู้ผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ GREEN BOOK 2019 ยังมีรายการยาชีววัตถุ (biological products) ซึ่งเป็นโปรตีนเพื่อการบำบัดรักษา เช่น erythropoietin (epoetin), filgrastim, heparin, insulin โดยขั้นตอนการผลิตยาชีววัตถุมีความซับซ้อนและแตกต่างจากยาที่ผลิตจากสารเคมี ทำให้มีราคาแพงมากและส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ได้ ดังนั้น ข้อมูลยาชีววัตถุใน GREEN BOOK 2019 จึงช่วยให้แพทย์และเภสัชกรสามารถเลือกชีววัตถุที่เข้ามาตรฐานในราคาที่สมเหตุผล

 

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล GREEN BOOK 2019 ได้หลายช่องทาง ทั้ง Mobile application “GREEN BOOK DMSC” ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ android และ iOS หรือสืบค้นทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และระบบสุขภาพของประเทศ

   

ข่าวสารอื่นๆ