รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา)
  • 5.10.2018
  • 892
รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา)

รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา)

 

คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

วันที่รับสมัคร - บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2561 (วันและเวลาราชการ)

เอกสารที่ใช้สมัคร - สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่รับสมัคร - ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา  สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันสอบสัมภาษณ์ - วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา  สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดต่อ - สำนักยาและวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99146 (คุณลัดดา, คุณอนัญญา)

งานที่รับผิดชอบ

1. ทำความสะอาดเครื่องแก้ว

2. เดินเอกสาร

3. ดูแลความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน - 9,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงาน)

เริ่มงาน - วันที่ 3 ธันวาคม 2561