รับสมัครคนงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครคนงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)
  • 19.03.2021
  • 3,096
รับสมัครคนงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)

รับสมัครคนงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)

 

คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

วันที่รับสมัคร - บัดนี้ - 2 เมษายน 2564(วันและเวลาราชการ)

เอกสารที่ใช้สมัคร - สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่รับสมัคร - ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันสอบสัมภาษณ์ - วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดต่อ - สำนักยาและวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99146 (คุณลัดดา, คุณอนัญญา)

งานที่รับผิดชอบ

1. เตรียมและทำความสะอาดเครื่องแก้ว

2. เดินเอกสาร

3. ดูแลความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน - 9,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงาน)

เริ่มงาน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2564