ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561

สาระความรู้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561
  • 28.08.2018
  • 130,129
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561

Infographic สรุปรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1-5

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 6 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)


 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 9 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง หน้า 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 9-10 วันที่ 29 ตุลาคม 2562)


 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 10 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)


 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 11 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 11-12 วันที่ 29 ตุลาคม 2562)


 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 12 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง หน้า 1-3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562)


 

 

ดาวน์โหลด

ยส5
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15,618
ยส4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5,409
ยส2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10,569
ยส1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27,362
ยกเลิกยส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,451
ยส1_ฉ2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4,013
ยส1_ฉ3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5,210
ยส4_ฉ2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,864
ยส5_ฉ2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6,483
ยาเสพติด 1-5 2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,487