เกี่ยวกับเรา

คุณธรรมและความโปร่งใส

คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


► แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักยาและวัตถุเสพติด


► มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักยาและวัตถุเสพติด


► มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ประกาศสำนักยาและวัตถุเสพติด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน น้ำ และลดการใช้กระดาษ

 

 

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

 

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

2209KPI10_28
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 78
2209KPI10_35
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64
2209KPI10_36 anticonflict of interest
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60
2209KPI10_37 Discretion investigate
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60