เกี่ยวกับเรา

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 

O1 : โครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด


O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร


O3 : อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

หน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

► อำนาจหน้าที่หน่วยงานย่อย

 

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

► ติดต่อเรา


O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

► กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

► ข่าวประชาสัมพันธ์


O8 : Q&A

แบบฟอร์มติดต่อ


O9 : Social Network

► facebook สำนักยาและวัตถุเสพติด


O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

► แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

► รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 เดือน)


O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

► รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 เดือน)


O13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

► คู่มือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางเบื้องต้น

► คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

► วิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1

► คู่มือการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ


O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

► คู่มือการให้บริการประชาชน


O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 


O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

► ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561


O17 : E-Service

► การสมัครทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

► การให้ข้อมูลยาโดย รพ. เพื่อสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพยา ตามโครงการประกันคุณภาพยา

► การให้บริการข้อมูลยาที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ GREEN BOOK

► การให้บริการสืบค้นข้อมูลตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย


O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

► แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

► สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 (6 เดือน)


O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

► สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561


O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

► แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

► ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 2562


O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 2562


O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 


O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

► ติดต่อเรา (คลิก อ่านต่อ ที่หัวข้อ กระบวนการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก)


O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

► ติดต่อเรา (ที่หัวข้อ แบบฟอร์มติดต่อ ช่องหัวข้อการติดต่อ ให้เลือก "รับข้อร้องเรียน/ทุจริต)

► ติดต่อเรา (คลิก แบบฟอร์ม ที่หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ทุจริต)


O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 


O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

► ติดต่อเรา (หัวข้อ แบบฟอร์มติดต่อช่องหัวข้อการติดต่อ ให้เลือก เรื่องที่ต้องการแสดงความคิดเห็น)


O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

► ติดต่อเรา (หัวข้อ แบบฟอร์มติดต่อช่องหัวข้อการติดต่อ ให้เลือก เรื่องที่ต้องการมีส่วนร่วม)


O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 


O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 


O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 


O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 


O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

► แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน)


O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 12 เดือน)


O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

► มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

► มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน


O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

► มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

► แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักยาและวัตถุเสพติด


O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

► มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักยาและวัตถุเสพติด


O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

► มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

อื่นๆ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ประกาศสำนักยาและวัตถุเสพติด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน น้ำ และลดการใช้กระดาษ

 

 

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

 

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์..test