MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

Q & A / ถาม-ตอบ

วิธีกำหนดความเข้มข้นของ IQC solution

1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล

2. เตรียม IQC Solution โดย Spike สารละลายมาตรฐานในปัสสาวะตามความเข้มข้นที่ต้องการ

3. ตรวจสอบความเข้มข้นของ IQC Solution (ความเข้มข้นที่แสดงในใบรับรอง) โดยเทียบกับเส้นตรงของสารมาตรฐาน 

4. เส้นตรงมาตรฐานเตรียมโดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล เตรียมให้ได้ความเข้นข้นตามวิธีมาตรฐาน

    และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

เงื่อนไขการได้รับ IQC Solution คือ

1. เป็นหน่วยงานของรัฐ

2. ตอบแบบสอบถามแสดงความต้องการ IQC Solution ในแบบสอบถาม

3. ส่งใบรายงานการใช้ IQC Solution 

Q: ไอซ์คืออะไร เป็นยาเสพติดประเภทไหน การออกฤทธิ์อย่างไร และการทดสอบเบื้องต้นใช้ชุดทดสอบอะไร

A: ไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่าเมทแอมเฟตามีน ลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ไม่มีสีถึงมีสีขาว ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์สูงเกือบ 100% เป็นสารติดตัวเดียวกับยาบ้า  จัดเป็นยาเสพติดประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกฤทธ์เหมือนยาบ้า คือกระตุ้นประสาท ทั้งระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง และระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous) ในการตรวจเบื้องต้นใช้ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน 

Q : จะทราบได้อย่างไรว่าจะเลือกใช้ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่มีค่า cut off เท่าไหร่ในกรณีไหน

A: หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ชุดทดสอบ ต้องเลือกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น กรณีดำเนินการตามกฎหมาย ต้องใช้ชุดทดสอบที่ค่า cut off ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร กรณีตรวจเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำงานในต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อกำหนดของแต่ละประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดค่า cut off  ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร

Q : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut - off value) ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องการและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพอยู่ในร่างกายหรือไม่  กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าผู้มีสารเสพติดในร่างกาย เมื่อมีสารกลุ่มแอมเฟตามีนส์ ๑ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นั้นจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

A : กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่อง   ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 กำหนดให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut - off value) ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ