สำนักยาและวัตถุเสพติด

Bureau of Drug and Narcotic

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์