ตำรายาของประเทศไทย

Thai Pharmacopoeia

ตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสิน
คุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด "The Thai Pharmacopoeia (TP) has been established since 1987 to set forth the quality standards for modern drugs and their preparations marketed in Thailand"

ตำรายาของประเทศไทย

Thai Pharmacopoeia


ตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia, TP) เป็นตำรายาที่ได้มีการดำเนินการและจัดพิมพ์เล่มแรกในปี ค.ศ. 1987 ฉบับปัจจุบันปี ค.ศ. 2011 และฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2020 โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ TP เป็นตำรายาที่รวบรวมข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมี-ฟิสิกส์และข้อมูลอื่นๆ เช่น ด้านความปลอดภัยและการใช้ยา สำหรับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาแผนปัจจุบัน แต่ละชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งเป็นตำรายาของประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา

Thai Pharmacopoeia II 2019


The Thai Pharmacopoeia (TP) was first established in 1987 by the Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences to set forth the quality standards for modern drugs and their preparations marketed in Thailand, ensuring their identity, safety and efficacy. The current publications are TP II Volume I, Part I (2011) and TP II Volume I Part 1 Supplement 2020. Additionally, the Ministry of Public Health has designated the publications as official compendia.

ติดต่อเรา

Contact Us
ที่ตั้ง/Address

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 2 และอาคาร 4) 88/7
ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล/Email
โทรศัพท์/Tel.

02 951 0000 ต่อ 99120 (อาคาร 2 ด้านยา)