สัมมนา

โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 31.10.2018
  • 1,007
โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่
17 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดลงทะเบียน
1 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา
08:30 - 16:30 น.
จำนวนที่รับ
0 อัตรา
จำนวนคงเหลือ
0 อัตรา
สถานที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวน (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ขอความกรุณารักษาสิทธิ์ร่วมประชุมเมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว กรณีไม่สามารถร่วมประชุมได้ กรุณาอีเมลแจ้งยกเลิกที่ qabdn.dmsc@gmail.com ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกภายในกำหนด และมีค่าใช้จ่ายทางราชการเกิดขึ้นแล้ว สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

 

วิธีการลงทะเบียน 

บันทึกข้อมูลผู้สมัครในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น (ปิดรับสมัครแล้ว)

► ด้านยา

► ด้านยาเสพติด

 

หนังสือเชิญประชุมและโครงการ

หนังสือเชิญและกำหนดการโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แก้ไขหัวข้อประชุมเมื่อ 27 พ.ย.61 และแก้ไขชื่อวิทยากรเมื่อ 12 ธ.ค.61)

► หนังสือเชิญและกำหนดการโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เอกสารประกอบการประชุม

► สำนักยาและวัตถุเสพติดจะส่งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 

► ในงานประชุม จะไม่แจกเอกสารประกอบการประชุม แต่จะมี QR code สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ด้านยา

ด้านยาเสพติด

 

ดาวน์โหลด

Project_Stakeholder_drug-narcotic62s
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122
InvitationLetter_Stakeholder_narcotic62s
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 136
รายชื่อผู้ลงทะเบียน_ยา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95
รายชื่อผู้ลงทะเบียน_ยาเสพติด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 116
InvitationLetter_Stakeholder_drug62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86