สัมมนา

โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 31.10.2018
  • 240
โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่
17 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดลงทะเบียน
1 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา
08:30 - 16:30 น.
จำนวนที่รับ
380 อัตรา
จำนวนคงเหลือ
380 อัตรา
สถานที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวน (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ขอความกรุณารักษาสิทธิ์ร่วมประชุมเมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว กรณีไม่สามารถร่วมประชุมได้ กรุณาอีเมลแจ้งยกเลิกที่ qabdn.dmsc@gmail.com ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกภายในกำหนด และมีค่าใช้จ่ายทางราชการเกิดขึ้นแล้ว สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

 

วิธีการลงทะเบียน 

บันทึกข้อมูลผู้สมัครในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

► ด้านยา

► ด้านยาเสพติด

 

หนังสือเชิญประชุมและโครงการ

หนังสือเชิญและกำหนดการโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

► หนังสือเชิญและกำหนดการโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เอกสารประกอบการประชุม

(coming soon)

 

ดาวน์โหลด

Project_Stakeholder_drug-narcotic62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
InvitationLetter_Stakeholder_drug62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
InvitationLetter_Stakeholder_narcotic62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34