งานบริการ

ด้านวัตถุเสพติด

ประเมินคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

 

4. การส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

► ชุดทดสอบไม่น้อยกว่า 200 ชุด

   

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

► หนังสือจากคณะกรรมการอาหารและยา

► หนังสือนำส่งหน่วยงาน  

► ผลการทดสอบคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต ในหัวข้อ sensitivity, precision, accuracy, stability, specificity

► เอกสารกำกับชุดทดสอบ

► ตัวอย่างฉลาก

 

4.3 วิธีการส่งตัวอย่าง

ส่งด้วยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ  ไม่รับตัวอย่างทางไปรษณีย์

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

► รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

 

5.การปฏิเสธการรับตัวอย่าง 

► รุ่นผลิตที่ระบุในหนังสือนำส่งจากหน่วยงานไม่ตรงกับที่ระบุในหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

► 20 วันทำการ

 

7. อัตราค่าบำรุง

► อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หน้า 118-123 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

► ทางไปรษณีย์

► รับด้วยตนเอง ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (200 บาท)
► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)

หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น