งานบริการ

ช่องทางติดต่องานต่างๆ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด

ด้าน

ผู้ให้ข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

0 2951 0000 ต่อ

E-mail

การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา

 

 

 

 • ด้านเคมี-ฟิสิกส์

นางศศิดา อยู่สุข

99128

sasida.y@dmsc.mail.go.th

 • ด้านชีววิทยา

นางสาวลัดดา พูลสวัสดิ์

99146

ladda.p@dmsc.mail.go.th

 • ยาชีววัตถุ

นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์

99133, 99136

boontarika.b@dmsc.mail.go.th

 • ยาสมุนไพร

นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล

98436

jiranuch.j@dmsc.mail.go.th

การตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องมือแพทย์

นางปวีณา เจริญสิทธิ์

99179

paveena.c@dmsc.mail.go.th

การตรวจวิเคราะห์ด้านวัตถุเสพติด

 

 

 

 • สารเสพติดในปัสสาวะ

นางอรพิณ ทนันขัติ

99015, 99162

orapin.t@dmsc.mail.go.th

 • สารเสพติดในของกลาง

นางสาวเจริญดี ปิงสุทธิวงศ์

99158, 99163

charoendee.p@dmsc.mail.go.th

 • สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

นางสาวบงกช พันธุ์บูรณานนท์

99131, 99165

bongkot.p@dmsc.mail.go.th

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 • ด้านยา

นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ

99137

siriphorn.l@dmsc.mail.go.th

 • ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ

นางสาวอังคณา  กริชพิทักษ์เงิน

99015, 99162

angkana.k@dmsc.mail.go.th

 • ด้านสารเสพติดในของกลาง

นางสาวเจริญดี ปิงสุทธิวงศ์

99158, 99163

charoendee.p@dmsc.mail.go.th

 • ด้านสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

นางสาวบงกช พันธุ์บูรณานนท์

99131, 99165

bongkot.p@dmsc.mail.go.th

สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด

นางสาวเมทินี หลิมศิริวงษ์

99035, 99102

maytinee.l@dmsc.mail.go.th

ตำรายาของประเทศไทย

นายสิริชัย กระบี่ศรี

99119

sirichai.k@dmsc.mail.go.th

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์

99137

somsak.s@dmsc.mail.go.th

โครงการประกันคุณภาพยา

นางสาวมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ 98459 masvalai.l@dmsc.mail.go.th

การเงิน

นางกาญจนา ทรัพยอนุกูล

99093

kanjana.s@dmsc.mail.go.th

บริหารงานทั่วไป

นางจิทานันท์ ครองสิน

99156

jitanun@dmsc.mail.go.th

บุคลากร

นางสาววีณา ปิยสิริชูวงศ์

99117

weena.p@dmsc.mail.go.th

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

(เฉพาะหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช

-

juntana.p@dmsc.mail.go.th

 

TAGS :