งานบริการ

ด้านยา

ยาแผนโบราณ/ยาจากสมุนไพร

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน (ได้แก่ steroids ยาแผนปัจจุบัน), โลหะหนัก (ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม), เชื้อจุลินทรีย์ ในยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร

 

2. ขั้นตอนการรับบริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

- วัตถุดิบ (Pharmaceutical Raw Materials)

- ยาเม็ด (tablets)

- ยาแคปซูล (capsules)

- ยาใช้ภายนอก (cream, ointment, gel, solution)

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง

ตรวจหาสารปนเปื้อน

ตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

วัตถุดิบชนิดผง

5-10 กรัม

100 กรัม

วัตถุดิบชนิดของเหลว

100 มิลลิลิตร

100 มิลลิลิตร

ยาเม็ด/ยาแคปซูล

30 เม็ดหรือแคปซูล

100 กรัม

ยาน้ำรับประทาน

2 ขวด

100 มิลลิลิตร

ครีม/ขี้ผึ้ง/ยาบรรจุซอง

5 หลอดหรือซอง

50 กรัม

 

 

 

* จำนวนตัวอย่างที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์อาจมากกว่าที่ระบุในตารางนี้ ขึ้นกับจำนวนหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

 

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

► แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [download]

► แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง [download]

► เอกสารอื่นๆ เช่น

- กรณีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตามทะเบียนยา ให้แนบทะเบียนยา, ใบ Certificate of Analysis ของตัวอย่าง, สารมาตรฐาน, finished product specification

 

4.3 การส่งตัวอย่าง

► ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น.

► ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ (ยาโครงการประกันคุณภาพยา)

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น.

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

► เงินสด

► แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

หมายเหตุ ไม่รับเช็ค

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

► ตัวอย่างหมดอายุ หรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน

► จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

► ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก หัก ไม่อยู่ในภาชนะบรรจุเดิม ฯลฯ

► การส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตามทะเบียนยา แต่ไม่ได้ส่งเอกสารวิธีวิเคราะห์

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

► 90 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

► อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หน้า 118-123 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

► ทางไปรษณีย์

► รับด้วยตนเอง ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (200 บาท)
► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)
หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น

 

10. คำถามที่พบบ่อย