งานบริการ

ด้านยา

ยาคดี

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประกอบการดำเนินคดี
► ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจว่าเป็นยาแผนปัจจุบันหรือไม่?

 

2. ขั้นตอนการรับบริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ตัวอย่างที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกับยาแผนปัจจุบัน และ/หรือ ต้องสงสัยว่ามีส่วนประกอบของยาแผนปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

4.1.1 กรณีตัวอย่างมีจำนวนมาก ให้ทำการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่างที่มีรุ่นการผลิต (Lot) เดียวกัน แต่มีจำนวนหลายหน่วย เช่น หลายขวด หรือหลายซอง หรือหลายถุง หรือหลายแผง หรือหลายกล่อง ฯลฯ ให้ทำการสุ่มดังนี้

 ตัวอย่างที่เป็นเม็ด/แคปซูล ให้สุ่มตัวอย่างที่มีรุ่นการผลิตเดียวกัน (อยู่ในภาชนะเดิม) จำนวน 1 หน่วย (เช่น 1 ขวด หรือ 1 กล่อง หรือ 1 แผง เป็นต้น) โดยมีจำนวนยาหน่วยละไม่น้อยกว่า 10 เม็ด/แคปซูล ถ้ามีน้อยกว่า 10 เม็ด/แคปซูล ให้สุ่มเพิ่มอีกทีละ 1 หน่วย จนได้ยาไม่น้อยกว่า 10 เม็ด/แคปซูล

 ตัวอย่างที่เป็นของเหลว ให้สุ่มตัวอย่างที่มีรุ่นการผลิตเดียวกัน (อยู่ในภาชนะเดิม) จำนวน 1 หน่วย (เช่น 1 ขวด หรือ 1 vial หรือ 1 ampoule) โดยมีจำนวนของเหลวหน่วยละไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตร ถ้ามีน้อยกว่า 20 มิลลิลิตร ให้สุ่มเพิ่มอีกทีละ 1 หน่วย จนได้ของเหลวไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตร

 ตัวอย่างที่เป็นครีม/เจล/ขี้ผึ้ง/ผง ให้สุ่มตัวอย่างที่มีรุ่นการผลิตเดียวกัน (อยู่ในภาชนะเดิม) จำนวน 1 หน่วย (เช่น 1 หลอด หรือ 1  ซอง หรือ 1 กระปุก) โดยมีครีม/เจล/ขี้ผึ้งไม่น้อยกว่า 10 กรัม ถ้ามีน้อยกว่า 10 กรัม ให้สุ่มเพิ่มอีกทีละ 1 หน่วย จนได้ครีม/เจล/ขี้ผึ้ง/ผง ไม่น้อยกว่า 10 กรัม

4.1.2 กรณีตัวอย่างมีจำนวนน้อย

กรณีที่ตัวอย่างมีจำนวนน้อยกว่าที่ระบุในหัวข้อ 4.1.1 ให้ทำการสุ่มตัวอย่างเท่าที่มี

 

4.2 การบรรจุหีบห่อ

 ตัวอย่างที่สุ่มแล้วต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ เช่น ซองหรือกล่อง แล้วปิดผนึกและลงลายเซ็นกำกับ [ตัวอย่างการปิดผนึกยาคดี]

 ตัวอย่างที่แตกหักง่ายให้ห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันการแตกหักก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์

 

4.3 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

 4.3.1 หนังสือนำส่งจากหน่วยงานราชการ ฉบับจริง 1 ฉบับ และฉบับสำเนา 1 ฉบับ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

► เรียน ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เท่านั้น

► วันที่เกิดเหตุ เลขที่คดี เลขที่ยึดทรัพย์ ชื่อผู้ต้องหา ชื่อพนักงานสอบสวนของคดีนี้เพื่อเป็นการอ้างอิงถึงคดีนั้นๆ

► พฤติการณ์การก่อคดี การอ้างสรรพคุณ การโฆษณา คำสารภาพ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์

► ให้รายละเอียดตัวอย่าง (ต้องบรรยายให้ตรงกับตัวอย่างที่ส่งมาทุกประการ เช่น ชื่อ/ลักษณะตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง)

วัตถุประสงค์ของการส่งตรวจ เช่น เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าของกลางดังกล่าวเป็นยาแผนปัจจุบันตาม พรบ.ยา หรือไม่ อย่างไร, เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าของกลางดังกล่าวมีส่วนผสมของตัวยา........... หรือไม่ อย่างไร

4.3.2 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำส่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

► เจ้าหน้าที่ผู้นำส่งต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

► ในกรณีที่อยู่ระหว่างการต่ออายุบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ กำลังทำบัตรใหม่ หรือ บัตรหาย ต้องใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

4.3 การส่งตัวอย่าง

ห้องรับตัวอย่าง ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

► เงินสด

► แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

          หมายเหตุ ไม่รับเช็ค

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

► ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาหม่อง ยาล้างแผล น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ล้างแผล ยาธาตุ ฯลฯ

► ยาต้านมะเร็ง ยาเคมีบำบัด

►  Biological product บางชนิด เช่น Hyaluroniease

►  ตัวอย่างที่ไม่ใช่ยา เช่น ซิลิโคน เครื่องชั่ง เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สายน้ำเกลือ สำลีผ้าพันแผล 

►  ตัวอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นอาหาร (ให้ส่งตรวจที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)

►  ตัวอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอาง (ให้ส่งตรวจที่ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

► ลักษณะตัวอย่างต้องอยู่ในสภาพที่เป็นปกติ เช่น เม็ดหรือแคปซูลต้องไม่เปียกชื้นหรือแตกหัก ของเหลวต้องไม่ตกตะกอนหรือจับตัวแข็ง บรรจุภัณฑ์ไม่แตกหัก

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

20 วันทำการ

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หน้า 118-123 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

► ทางไปรษณีย์

► รับด้วยตนเอง ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (200 บาท)
► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)
หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น