งานบริการ

ด้านยา

ยาแผนปัจจุบัน

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทางเคมี-ฟิสิกส์ และชีววิทยา แก่หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานพยาบาลภาครัฐ สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย

 

2. ขั้นตอนการรับบริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ยาสำเร็จรูป (pharmaceutical products) และวัตถุดิบ (pharmaceutical raw materials) ยกเว้นยาเคมีบำบัด และวัคซีน

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง*
 วัตถุดิบชนิดผง 5-10 กรัม
 วัตถุดิบชนิดของเหลว   ของเหลว 100 มิลลิลิตร  
 ยาเม็ด/ยาแคปซูล/ยาเหน็บ 100 เม็ดหรือแคปซูล
 ยาฉีดปริมาตร ไม่เกิน 3 มิลลิลิตร 100 หลอดหรือขวด
 ยาฉีดปริมาตร 3.1-100 มิลลิลิตร 70 หลอดหรือขวด
 ยาฉีดปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร     45 ขวด
 ยาน้ำรับประทาน 30 ขวด
 ครีม/ขี้ผึ้ง 30 หลอดหรือซอง
 แผ่นแปะผิวหนัง/พลาสเตอร์ยา 40 แผ่น

* จำนวนตัวอย่างที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์อาจมากกว่าที่ระบุในตารางนี้ ขึ้นกับจำนวนหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

 

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [download]

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง [download]

 กรณีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตามทะเบียนยา ให้แนบทะเบียนยา, ใบ Certificate of Analysis ของตัวอย่าง, สารมาตรฐาน, finished product specification

 

4.3 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น.

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ (ยาโครงการประกันคุณภาพยา)

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น.

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 เงินสด

 แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

หมายเหตุ ไม่รับเช็ค

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

 ตัวอย่างหมดอายุ หรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน

 จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก หัก ไม่อยู่ในภาชนะบรรจุเดิม ฯลฯ

 การส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตามทะเบียนยา แต่ไม่ได้ส่งเอกสารวิธีวิเคราะห์

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 90 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 125-136 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 ทางไปรษณีย์

 รับด้วยตนเอง ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

 การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (200 บาท)
 การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)
หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น

 

10. คำถามที่พบบ่อย 

Q - ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่

A ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ” ตามรายการยาที่ประกาศในแต่ละปี