งานบริการ

แบบฟอร์มงานบริการ

แบบฟอร์มงานบริการ

อัตราค่าบริการ

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หน้า 118-123

 

ด้านยาแผนปัจจุบัน

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

ด้านยาคดี

► ตัวอย่างการปิดผนึกยาคดี

 

ด้านวัตถุเสพติด

► แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ

► หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด

 

ด้านเครื่องมือแพทย์

► แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

โครงการประกันคุณภาพยา 2562

► โครงการประกันคุณภาพยาปี 2562

► แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

► ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2562

► เอกสารโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2562

► หนังสือราชการแจ้งโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2562