งานบริการ

แบบฟอร์มงานบริการ

แบบฟอร์มงานบริการ

อัตราค่าบริการ

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หน้า 118-123

 

ด้านยาแผนปัจจุบัน

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

ด้านยาคดี

► ตัวอย่างการปิดผนึกยาคดี

 

ด้านวัตถุเสพติด

► แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ

► หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด

 

ด้านเครื่องมือแพทย์

► แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

โครงการประกันคุณภาพยา 2561

► โครงการประกันคุณภาพยาปี 2561

► แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

 

โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2561

► โครงการประกันคุณภาพยา สมัครใจ 2561

► หนังสือราชการแจ้ง GREEN BOOK สมัครใจ

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

► ตัวอย่าง หนังสือนำส่งตัวอย่างรวม

► ราคาค่าตรวจวิเคราะห์โครงการประกันคุณภาพยา 2561

► ข้อมูลติดต่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

► คู่มือใช้งาน Single window โครงการ GREEN BOOK สมัครใจ

คู่มือการส่งตัวอย่าง

► คู่มือการส่ง Erythropoietin inj

► คู่มือการส่ง Heparin inj

► คู่มือการส่ง insulin human inj