งานบริการ

ด้านเครื่องมือแพทย์

คู่มือการให้บริการ

งานตรวจวิเคราะห์พลาสติกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติดให้บริการตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุเภสัชภัณฑ์, อุปกรณ์ทางการแพทย์สำเร็จรูป, วัตถุดิบ เช่น ยาง, เม็ด / แผ่นพลาสติก เป็นต้น

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

1. การเตรียมตัวอย่าง (พลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์)

ประเภทตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุเภสัชภัณฑ์

*สอบถามได้ที่
02 951 0000 ต่อ 99179

อุปกรณ์ทางการแพทย์สําเร็จรูป เช่น ชุดให้เลือด,
จุกยาง เป็นต้น

*สอบถามได้ที่ 
​02 951 0000 ต่อ 99179

วัตถุดิบ เช่น ยาง, เม็ด/แผ่นพลาสติก เป็นต้น

*สอบถามได้ที่ 
​02 951 0000 ต่อ 99179

*หมายเหตุ: ปริมาณตัวอย่างขึ้นกับหัวข้อการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการส่งตรวจ สามารถโทรสอบถามได้ที่ โทร. 02 951 0000 ต่อ 99179

2. การเตรียมเอกสาร

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

- แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

3. การส่งตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.

► ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 หรือศูนย์รวมบริการ เวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.

 

4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และลงทะเบียนรับตัวอย่าง

5. ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์

 

การรับผลตรวจวิเคราะห์

​ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

► ทางไปรษณีย์

► รับด้วยตนเอง ที่สำนักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ (ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (200 บาท)
► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)
► รายละเอียดผลการตรวจ/test items (200 บาท)