งานบริการ

โครงการประกันคุณภาพยา

สืบค้นข้อมูล GREEN BOOK

 

โครงการประกันคุณภาพยาเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละปี จะนำไปจัดทำหนังสือ GREEN BOOK ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 เล่ม มีจำนวนรายการยาและผู้ผลิตประมาณ 3,000 รายการ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังอาจไม่สะดวก ในปี พ.ศ.2560 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดทำระบบสืบค้นข้อมูล GREEN BOOK ที่สามารถสืบค้นได้จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป 

 

การสืบค้นทางเว็บไซต์

1. ไปที่เว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด > เอกสารเผยแพร่ > สืบค้นข้อมูล GREEN BOOK

2. หรือไปที่ลิงก์ สืบค้นข้อมูล GREEN BOOK

 

การสืบค้นจากมือถือ/แท็บเล็ต

1. ดาวน์โหลด mobile application ชื่อ GREEN BOOK DMSC

ระบบ android ระบบ iOS
   

 

2. ใส่คำสืบค้น

 

3. แสดงผลการสืบค้น