งานบริการ

สารมาตรฐาน

DMSc Reference Standards

สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMScRS)

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) เป็นสารมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary reference standard) ด้านยาและวัตถุเสพติด โดยโครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐานไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการนำไปใช้ในงานควบคุมคุณภาพยาตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โครงการเฝ้าระวังคุณภาพยาของกองควบคุมยาและกองงานด่าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน รวมทั้งงานอรรถคดีด้านยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปัจจุบันนอกจากการใช้ DMScRS ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วยังจำหน่ายให้แก่หน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงงานผลิตยาทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีสารมาตรฐานที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกใช้เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นการสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ

 

         

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาวิธีการผลิตและคุณภาพของ DMScRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ DMScRS ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุมชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น เพิ่มการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุขและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ผลิตสารมาตรฐาน Andrographolide เป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรกได้จากการสกัดสาร Andrographolide จากฟ้าทะลายโจรแล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์จนสามารถนำมาผลิตเป็นสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด 

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขายสารมาตรฐาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 469
2019-05-08_DMSc ที่มีจำหน่าย
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52