งานบริการ

สารมาตรฐาน

DMSc Reference Standards

NEW RELEASE!!

สารมาตรฐาน Favipiravir DMScRS

 

 

 

สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMScRS)

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) เป็นสารมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary reference standard) ด้านยาและวัตถุเสพติด โดยโครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐานไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการนำไปใช้ในงานควบคุมคุณภาพยาตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โครงการเฝ้าระวังคุณภาพยาของกองควบคุมยาและกองงานด่าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน รวมทั้งงานอรรถคดีด้านยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปัจจุบันนอกจากการใช้ DMScRS ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วยังจำหน่ายให้แก่หน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงงานผลิตยาทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีสารมาตรฐานที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกใช้เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นการสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ

 

         

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาวิธีการผลิตและคุณภาพของ DMScRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ DMScRS ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุมชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น เพิ่มการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุขและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ผลิตสารมาตรฐาน Andrographolide เป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรกได้จากการสกัดสาร Andrographolide จากฟ้าทะลายโจรแล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์จนสามารถนำมาผลิตเป็นสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด