เจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติดประกาศการดำเนินนโยบายหน่วยงานคุณธรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติดประกาศการดำเนินนโยบายหน่วยงานคุณธรรม
  • 20.03.2018
  • 21,347
เจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติดประกาศการดำเนินนโยบายหน่วยงานคุณธรรม

สืบเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม เพื่อร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดคุณธรรมหลักของกรมจำนวน 2 ข้อ คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ และซื่อสัตย์” และเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. จะปกป้อง เทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. จะไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ของตน

3. จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5. จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

 

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งชมรมจริยธรรม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม (ลิงก์กิจกรรมชมรมจริยธรรม) การสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง

ดาวน์โหลด

BDN_HonestyPolicy2018m
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 579
ข่าวสารอื่นๆ