ข้าราชการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และ “บุคลากรดีเด่น”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้าราชการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และ “บุคลากรดีเด่น”
  • 15.03.2018
  • 11,705
ข้าราชการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และ “บุคลากรดีเด่น”

ในวาระกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ 76 ปี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศนโยบายที่สำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงความมุ่งมั่นในการปฎิบัติภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) คุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่ นางอรพิณ ทนันขัติ (ข้าราชการพลเรือนดีเด่น) และ ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ (บุคลากรดีเด่น)

 

นางอรพิณ ทนันขัติ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด 

ผลงานเด่น

พัฒนาและยกระดับการทดสอบสารเสพติดโดยนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ ส่งผลให้ลดระยะเวลาดำเนินการทั้งระบบลงได้มากกว่าร้อยละ 50 สามารถทดสอบครอบคลุมสารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศ และสารต้องสงสัยชนิดใหม่ พัฒนาระบบการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบสารเสพติด

ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย 

ผลงานเด่น

ปฎิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค สามารถใช้ข้อมูลมาตรฐานที่บรรจุในตำราอ้างอิงสำหรับขึ้นทะเบียนยา รวมถึงใช้เป็นมาตรฐานในการส่งออก นำเข้า วิจัย และทดลองวิธีการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย

ข่าวสารอื่นๆ