หลักสูตร e-learning ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระความรู้

หลักสูตร e-learning ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 21.12.2017
  • 103,671
หลักสูตร e-learning ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดหลักสูตร e-learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเรียนผ่านครบเงื่อนไขได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.e-learning.dss.go.th​

ตัวอย่างหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพ
ข้อกำหนด ISO/IEC 17025
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)
การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ
เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร

 

ด้านการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเทคนิคการชั่งน้ำหนัก
การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

 

ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์
การสอบเทียบเครื่องชั่ง
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

 

ด้านเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน
เทคนิคการเตรียมสารละลาย
เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

 

ด้านจุลชีววิทยา
อาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี สำหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา

 

อื่นๆ
การใช้โปรแกรมนำเสนองานเบื้องต้น
เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010

ข่าวสารอื่นๆ