สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด
  • 19.12.2017
  • 248,848
สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของแผนการทดสอบความชำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประเด็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ไม่น่าพึงพอใจเพื่อให้ทุกห้องปฏิบัติการพึงระมัดระวัง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นเวทีเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาและตรวจสารเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญเป็นเรื่องสำคัญในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่าเทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือ  โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ  โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

ข่าวสารอื่นๆ