ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานห้องทดลอง 1 อัตรา
  • 12.12.2017
  • 308
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานห้องทดลอง 1 อัตรา

สำนักยาและวัตถุเสพติดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา - ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

สถานที่รับสมัคร - ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4

วันที่รับสมัคร - บัดนี้ - 22 ธ.ค.2560 (วันและเวลาราชการ)

วันสอบสัมภาษณ์ - วันพุธที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวัตถุเสพติด 1 กลุ่มวัตถุเสพติด อาคาร 4 ชั้น 1

โทรศัพท์ - 02 951 0000 ต่อ 99162

งานที่รับผิดชอบ

1. ทำความสะอาดเครื่องแก้ว

2. ทำลายตัวอย่างปัสสาวะ

3. ดูแลความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย