สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด
  • 15.11.2017
  • 58,787
สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีนายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดงาน

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็น แสดงประเด็นที่มีความกังวลใจหรือผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านยาและยาเสพติด เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครือข่าย และงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเฝ้าระวังและสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพยาที่ใช้ภายในประเทศ และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี 

 

ข่าวสารอื่นๆ