สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2561
  • 12.10.2017
  • 231
บัญชี Organizational Knowledge 2561

บัญชี Organizational Knowledge 2561

1. Advanced Technology on ICP-MS

    โดย Mr. Louri Kalinitchenko (Head of ICPMS, Analytik Jena AG)

 

2. Dissolution : Theory & Best Practices

   โดย Mr.Joseph Eaton (ผู้แทนจาก USP)

 

3. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-General requirement for proficiency testing และ ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย, นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อการพัฒนาองค์กร

    โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

     [สไลด์ | บทความแบบ Workshop แผนบริหารความเสี่ยง]

 

5. Executive Seminar : Accuracy Calibration Certificate ( Eurament cg-18) & GWP

    โดย  ทรงพล ทรงสิทธิโชค, วิยะวัฒน์ พงษ์วิทยา, สันติ จิตนิยม (บริษัท METTLER TOLEDO)

 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล  (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

 

7. สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

    โดย นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล, นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

ดาวน์โหลด

2_บัญชี organization knowledge2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40
KM4-61_risk management
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
KM4-61_Risk management_Slide
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
KM4-61_แบบ Workshop แผนบริหารความเสี่ยง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
ข่าวสารอื่นๆ