บัญชี Organizational Knowledge 2561

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2561
  • 12.10.2017
  • 1,124
บัญชี Organizational Knowledge 2561

บัญชี Organizational Knowledge 2561

1. Advanced Technology on ICP-MS

    โดย Mr. Louri Kalinitchenko (Head of ICPMS, Analytik Jena AG)

 

2. Dissolution : Theory & Best Practices

   โดย Mr.Joseph Eaton (ผู้แทนจาก USP)

 

3. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-General requirement for proficiency testing และ ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย, นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

     [สไลด์ Proficiency Testing Provider_17043 | สไลด์ Proficiency Testing Provider_procedure]

 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อการพัฒนาองค์กร

    โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

     [สไลด์ | บทความแบบ Workshop แผนบริหารความเสี่ยง]

 

5. Executive Seminar : Accuracy Calibration Certificate ( Eurament cg-18) & GWP

    โดย  ทรงพล ทรงสิทธิโชค, วิยะวัฒน์ พงษ์วิทยา, สันติ จิตนิยม (บริษัท METTLER TOLEDO)

 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล  (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

    [สไลด์ PMQA]

 

ข่าวสารอื่นๆ