เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด วันที่ 16 พ.ย.2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

สาระความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด วันที่ 16 พ.ย.2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
  • 5.09.2017
  • 1,042
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด วันที่ 16 พ.ย.2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ด้านยา
1. โครงการประกันคุณภาพยา โดย ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา

2. หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single window) โดย ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล

3. Quality control for Erythropoietin products โดย ดร.ภญ.บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์

4. E-bidding with Price performance โดย ภญ.อำพร เจริญสมศักดิ์

5. สารพัน Price performance โดย ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ และ ภก.วิพิน กาญจนการุญ

6. การเปรียบเทียบคุณลักษณะสำหรับแนวทางการดำเนินการจัดทำ Price performance โดย ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ

 

ด้านยาเสพติด
1.การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย ดร. สุเมธ เที่ยงธรรม

2. คำสั่ง คสช. 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดย ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์

2.1 สรุปประเด็นคำสั่ง คสช.108/2557

2.2 คู่มือดำเนินการตามคำสั่ง คสช.108/2557

ข่าวสารอื่นๆ