ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  • 10.06.2021
  • 2,416
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม รวม 7 ประการ
 
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/21)
ข่าวสารอื่นๆ