อบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  • 11.12.2020
  • 3,106
อบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี อาจารย์ธัญชนก เสาวรัจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นไปอย่างมีระบบตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือเวียน และนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและทางราชการ ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญอาจมาจากการที่หน่วยงานขาดการวางระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรขาดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หากหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานทุกด้านบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          ลดผลกระทบในทางลบ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง

ข่าวสารอื่นๆ