ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารสกัด "กัญชา" แห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารสกัด "กัญชา" แห่งแรกของประเทศไทย
  • 4.02.2021
  • 120
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารสกัด "กัญชา" แห่งแรกของประเทศไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจหาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 

ห้องปฏิบัติการในการตรวจหาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกัน หน้าที่หลักคือ วิเคราะห์ วัตถุดิบกัญชาที่เป็นตัวอย่างที่ได้จากของกลาง สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้าง ได้แก่ โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าเชื้อรา  และเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน เป็นต้น

 

นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เล่าให้ทีมข่าว PPTV ฟังว่า การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด ในฐานะห้องปฏิบัติอ้างอิงการด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศ จึงพยายามพัฒนาความสามารถ ด้านการตรวจสารสำคัญในกัญชา เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตกัญชาทั่วประเทศ

ปัจจุบัน สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ส่งตรวจจำนวนมาก ทั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, เป็นต้น รวมถึงมีการวางแผนเป้าหมายต่อไป ในอนาคต เพื่อทำครบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้แล้วยังมีการถ่ายทอดเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้างในกัญชาให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ และพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายภายนอกกรม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย และจะสามารถต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ต่อไปในอนาคต

 

ที่มา : PPTVHD36

 

ข่าวสารอื่นๆ