สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง
  • 6.08.2020
  • 751
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง Springboard success storytelling Contest about COVID-19 ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มีผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 37 ท่าน โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้ส่งผู้เล่าเรื่อง 1 ท่าน ได้แก่ ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ เรื่อง มาตรการ Social distancing ในการรับตัวอย่างของกลางยาเสพติด

ผลการประกวด

ด้านภารกิจหลัก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฎฐชัย ดวงนิล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

ด้านภารกิจสนับสนุน 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเสกสรร โชธนะโชติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส. สาลินี พลสุขตัง กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.โศรยา น.ส.สุทธิกานต์ และนางจุฑาภรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

 

ข่าวสารอื่นๆ