ตำรายาของประเทศไทยฉบับเพิ่มเติมปี 2020

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตำรายาของประเทศไทยฉบับเพิ่มเติมปี 2020
  • 9.06.2020
  • 1,496
ตำรายาของประเทศไทยฉบับเพิ่มเติมปี 2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำตำรายาของประเทศไทยฉบับเพิ่มเติมปี 2020 (Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 Supplement 2020) ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาจำนวน 2 มอโนกราฟ ได้แก่สารสกัดกัญชา (Cannabis Extract) และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น (Cannabis Sublingual Drops) รวมทั้งภาคผนวกที่เกี่ยวข้องจำนวน 42 เรื่อง เพื่อสนองนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาล  ข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าวได้จากการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ ทั้งสาร tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) รวมทั้งการปนเปื้อนจากสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อรา และปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด (residual solvent) อีกทั้งยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัยเช่น ข้อห้ามใช้ อาการข้างเคียงของยา นอกจากนี้มอโนกราฟสารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้นข้างต้นเป็นมอโนกราฟใหม่ที่ยังไม่มีบรรจุอยู่ในตำรายาเล่มใดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตำรายา พ.ศ. 2561 มาก่อน ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออก Thai Pharmacopoeia ในรูปแบบการค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://bdn.go.th/tp/#home เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 และ ผ่าน Mobile Application โดยดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ในระบบ Android ส่วนระบบ IOS เพื่อเป็นการสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ข่าวสารอื่นๆ