โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงาน ด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงาน ด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • 17.01.2020
  • 1,201
โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงาน ด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดโครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงาน ด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคม ได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในวันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นการสรุปผลการดำเนินการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทางการให้บริการทดสอบความชำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และในวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นการเสวนา เรื่อง “การเตรียมพร้อมต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์” โดยวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ข่าวสารอื่นๆ