โครงการสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 21.06.2019
  • 3,958
โครงการสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัด "โครงการสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562" ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวแทนกรมฯ ไปนำเสนอผลงานในระดับกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 2562 สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี ภญ.ธนิตา ปัทมจินดา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และ ภญ.ศศิวิมล พัฒเสมา เป็นผู้เล่าเรื่องเล่าเร้าพลังในหัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์”

 

ข่าวสารอื่นๆ