แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 30.05.2019
  • 5,140

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ

เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารโดยแคพิลลารี 

เครื่องสกัดสารแบบ Supercrirical Fluid Extraction (SFE)

เครื่องล้างเครื่องแก้ว

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูง แมสสเปกโทรมิเตอร์

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แบบยูวี วิสิเบิล

เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิคส์ชนิดอ่านละเอียด 0.01 มิลลิกรัม

เครื่องทดสอบการละลายของยา (Dissolution Apparatus)

เครื่องโคมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์และยูวี วิสิเบิล

เครื่องบรรจุและปิดผนึก

เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ

เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์

 

 

Web กรมบัญชีกลาง  =  www.gprocurement.go.th

Web กรมวิทย์            =  http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/