ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

สาระความรู้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
  • 19.11.2018
  • 472,305
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 221 ง หน้า 18 วันที่ 30 กันยายน 2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. 2556
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 11-14 วันที่ 29 ตุลาคม 2556)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คือ
ข้อ 3 ให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ประกาศเดิมในปี พ.ศ. 2556 กำหนด cut-off value ไม่เกิน 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร)