สาระความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
  • 2.11.2018
  • 20
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562

coming soon

ด้านยา

ความก้าวหน้าโครงการประกันคุณภาพยา

โดย ภญ. สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

 

การพัฒนายาใหม่

โดย ดร.ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ 

 

เทคนิคการตรวจสอบฤทธิ์เชิงชีวภาพของยาสมุนไพร

โดย ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย และ ดร. สมพลนาท สัมปัตตะวนิช 

 

สารมาตรฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์และวิจัย

โดย ภญ. เมทินี  หลิมศิริวงษ์

 

ด้านยาเสพติด

ความก้าวหน้าของประมวลกฎหมายยาเสพติดและผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค ๒

 

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ ๒๐ ปี

โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่มีการเปลี่ยนแปลง

โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

โดย วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข