บัญชี Organizational Knowledge 2562

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2562
  • 26.10.2018
  • 1,011
บัญชี Organizational Knowledge 2562

บัญชี Organizational Knowledge 2562

 

1. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
    โดย นางดุษฎี   มั่นความดี

 

2. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักยาและวัตถุเสพติด
    โดย นางกาญจนา ทรัพย์อนุกูล, นางสีนวล ยมยะมาลี สำนักยาและวัตถุเสพติด

[สไลด์การจัดซื้อจ้าง 2560 | workflow จัดซื้อจัดจ้าง e-biding, คัดเลือก, เฉพาะเจาะจง]

 

3. การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
    โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 

4. Measurement uncertainty
    โดย นายสุเมธ เที่ยงธรรม

 

5. สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
    โดย นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย, นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล, และนางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

6. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
    TBC

ข่าวสารอื่นๆ