รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวัตถุเสพติด)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวัตถุเสพติด)
  • 23.12.2019
  • 3,248
รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวัตถุเสพติด)

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวัตถุเสพติด)

 

คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

วันที่รับสมัคร - ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันและเวลาราชการ)

เอกสารที่ใช้สมัคร - สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่รับสมัคร - ชั้น 3 อาคาร 4 ห้องปฏิบัติการวัตถุเสพติด 3 กลุ่มวัตถุเสพติด  สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันสอบสัมภาษณ์ - ภายในกุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 3 อาคาร 4 ห้องปฏิบัติการวัตถุเสพติด 3 กลุ่มวัตถุเสพติด  สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดต่อ - สำนักยาและวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99165 (คุณบงกช)

งานที่รับผิดชอบ

1. ทำความสะอาดเครื่องแก้ว

2. เดินเอกสาร

3. ดูแลความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน - 9,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงาน)

เริ่มงาน - ทันทีที่สัมภาษณ์ผ่าน