ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

สาระความรู้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561
  • 28.08.2018
  • 13,661
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4


 

Infographic ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา