บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 1,242
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้

 

► การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตามข้อกำหนดของ USP 41

โดย ภญ.ปวีณา กำเหนิดนนท์, ภญ.วิภาพรรณ ไสยสมบัติ (2 หน่วยกิต  หมดอายุ 16 ธ.ค. 2562)

► ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายกลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) กับสถานการณ์การปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร

โดย ภญ.สาลินี ณ ระนอง, ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล (2 หน่วยกิต  หมดอายุ 23 ธ.ค. 2562)

 การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสำหรับรับประทาน 

โดย ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์  (2 หน่วยกิต หมดอายุ 11 ต.ค. 2562)

► การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

โดย ดร.ภญ.สุภาณี  ดวงธีรปรีชา  (2 หน่วยกิต หมดอายุ 26 ส.ค. 2562)

การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver) 

โดย ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 22 เม.ย. 2562)

 

 

ข่าวสารอื่นๆ