สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 66
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้

การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver) 
โดย ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ (2 หน่วยกิต)

► USP Performance Verification Test (PVT) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา 
โดย ภญ.สุธนา ไพสิน, ภญ.ศศิดา อยู่สุข  (2 หน่วยกิต)

► GLP the standard 
By Maneerattanamala Morin, Paveena Charoensit, Wathunya Hawhan  (2 หน่วยกิต)

► การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 
โดย ภญ.อมร สหเมธาพัฒน์, ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว  (2 หน่วยกิต)

► การควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา 
โดย ภญ. ศุภกาน ศรีเพ็ชร์  (2 หน่วยกิต)

ข่าวสารอื่นๆ