สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 215
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้

 การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสำหรับรับประทาน 

โดย ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์  (2 หน่วยกิต)

► การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

โดย ดร.ภญ.สุภาณี  ดวงธีรปรีชา  (2 หน่วยกิต)

การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver) 

โดย ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ (2 หน่วยกิต)

► USP Performance Verification Test (PVT) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา 

โดย ภญ.สุธนา ไพสิน, ภญ.ศศิดา อยู่สุข  (2 หน่วยกิต)

► GLP the standard 

By Maneerattanamala Morin, Paveena Charoensit, Wathunya Hawhan  (2 หน่วยกิต)

► การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 

โดย ภญ.อมร สหเมธาพัฒน์, ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว  (2 หน่วยกิต)

 

ข่าวสารอื่นๆ