บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 8,997
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

 

► การกำหนดปริมาณ Elemental impurities ตามตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา

โดย ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ (2.5 หน่วยกิต หมดอายุ 7 ส.ค. 2566)

 

► กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย ผศ.ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ และ ภก. สันตชัย ณ นคร (2 หน่วยกิต หมดอายุ 16 ธ.ค. 2565)

 

โกฐจุฬาลัมพา ความหวังใหม่ของสมุนไพร

โดย ภก. สันตชัย ณ นคร (2 หน่วยกิต หมดอายุ 28 ต.ค. 2565)

 

พรมมิ

โดย ภก. สันตชัย ณ นคร (1.5 หน่วยกิต หมดอายุ 11 ต.ค. 2565)

 

แนวทางการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย ภก. สันตชัย ณ นคร และ ผศ.ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 6 ต.ค. 2565)

 

ข่าวสารอื่นๆ