บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 4,568
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้

 

► การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตำรายาต่างๆ

โดย ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 20 สิงหาคม 2564)

 

► ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ

โดย ภก.อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร, ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก (2 หน่วยกิต หมดอายุ 13 สิงหาคม 2564)

 

► ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย

โดย ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์ (2.5 หน่วยกิต  หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563)

 

► การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration

โดย ภญ. จารุบล ชัยชนะ, ภญ. ปัณรส แช่มชมดาว (2 หน่วยกิต  หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563)

 

► การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide จากฟ้าทะลายโจร และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

โดย ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์, ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว (2 หน่วยกิต หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563)

 

► Physical Instability of Macromolecules

โดย  ดร.ภญ.สรญา ศุระศรางค์ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563)

 

► การควบคุมคุณภาพยา: ข้อกำหนดปริมาณ Elemental Impurities ในตำรายาสหรัฐอเมริกา

โดย ภญ.เมทินี นิ่มน้อย (2 หน่วยกิต หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563)

 

 

ข่าวสารอื่นๆ