เกี่ยวกับเรา

รางวัล

รางวัล

บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

ปี 2560

1. นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

 

2. ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560


 

ปี 2558

นางบุญชู จงรักษ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558


 

ปี 2557

นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557


ชุดทดสอบสเตียรอยด์ แบบ IC (steroid test kit-IC) 

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ (หลักการทางอิมมูโนโครมาโทกราฟี) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ชื่อผลงาน การให้บริการด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีของสำนักยาและวัตถุเสพติด
 
2. รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผลงาน ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือเด็กซ่าเมทาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้นำเสนอ ภญ.ดร.วลัยลักษณ์ เมธาภัทร