เกี่ยวกับเรา

รางวัล

รางวัล

รางวัลที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับ

ประเภทผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

► ประเภทบุคคล


ประเภทผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

► รางวัลรองชนะเลิศจากผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์” นำเสนอโดย ดร.ภญ. อิงอร ประสารชัยมนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

  

 

► ชุดทดสอบสเตียรอยด์ แบบ IC (steroid test kit-IC) 

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ (หลักการทางอิมมูโนโครมาโทกราฟี) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ชื่อผลงาน การให้บริการด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีของสำนักยาและวัตถุเสพติด
 
2. รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผลงาน ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือเด็กซ่าเมทาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ภญ.ดร.วลัยลักษณ์ เมธาภัทร 
 
 

ประเภทบุคคล

► ปี 2562

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผลงานเด่น เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแห่งชาติ ผ่านการรับรองโปรแกรม WHO Prequalification” (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

ดร.ภญ. กรวิกา จารุพันธุ์ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรม จากผลงาน ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) ซึ่งมีมาตรฐานของยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว รวม 80 มอโนกราฟ ซึ่งตำราเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้

   

ภก. สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562

► ปี 2561

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

► ปี 2560

1. นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

2. ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

 

► ปี 2558

นางบุญชู จงรักษ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

 

► ปี 2557

นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557