เกี่ยวกับเรา

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของสำนักยาและวัตถุเสพติดอยู่ภายใต้

► ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

► หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก (WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories)

► WHO Prequalified Quality Control Laboratory

► ระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO9001:2015 Quality Management Systems

► การจัดทำสารมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 17034:2016

► การเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด (Proficiency Testing Provider) ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043:2010

► การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

► หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

► ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์