เกี่ยวกับเรา

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของสำนักยาและวัตถุเสพติดอยู่ภายใต้

 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories [download]

 หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก (WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories)

 ระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO9001:2015 Quality Management Systems

 การจัดทำสารมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO Guide 34:2009

 การเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด (Proficiency Testing Provider) ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043:2010 [download]

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)