เกี่ยวกับเรา

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ

► รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 เดือน)

► รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 เดือน)

 

งบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง

► สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 (6 เดือน)

► สรุปการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (GFMIS) (6 เดือน)

► สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561

► รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 2562

 

ความพึงพอใจ

 ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561

 

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 12 เดือน)

 

คุณธรรม จริยธรรม

► รายงานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน

 

 

ดาวน์โหลด

BDN performance 6 เดือน2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 187
2209KPI10_13
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 112
2209KPI10_15
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 116
2209KPI10_16
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91
2209KPI10_20
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
2209KPI10_29
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 103
2209KPI10_30
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 92
2209KPI10_15
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
2212KPI10_30
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
ผลปฏิบัติราชการ 12 เดือน ประกาศบนเวปไซต์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ62
ประเภทไฟล์ : .xls ขนาด : 4.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57