เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด

อำนาจหน้าที่

• กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน งานด้านการสอบเทียบเครื่องมือให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ งานระบบสารสนเทศด้านยาและวัตถุเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา โดยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์ งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-ฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน งานศึกษาความคงสภาพและปัญหาคุณภาพยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทะเบียนตำรับ งานตรวจวิเคราะห์ยาคดี เพื่อผลทางอรรถคดี งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านยา

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ภาชนะบรรจุ วัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีทางชีววิทยา งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อประกันคุณภาพยาชีววัตถุใหม่และยาชีววัตถุคล้ายคลึง งานพัฒนาวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุที่มีใช้ในประเทศ งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• กลุ่มวัตถุเสพติด
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์วัตถุตำรับและวัตถุเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ งานตรวจพิสูจน์ของกลางวัตถุเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อผลทางอรรถคดี งานวิเคราะห์ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของวัตถุเสพติด งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของภาครัฐ งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านวัตถุเสพติด

 

• กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย
รับผิดชอบการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย งานศึกษาค้นคว้าวิจัย คัดเลือก และรวบรวมวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อบรรจุในตำรายารวมทั้งงานจัดทำสารตำรายา

 

• ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
ดำเนินการจัดทำจัดหาสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พิสูจน์ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการจัดทำสารมาตรฐานยาทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ให้บริการทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ งานสารบรรณ งานรับตัวอย่าง การออกรายงานผลการวิเคราะห์ งานบุคลากร งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร สถานที่

 

ผู้บริหาร

 

 

 
 

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด
suratchanee.s@dmsc.mail.go.th

 

 
 

ภญ.ดร.ไตรพร วัฒนนาถ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสิทธิภาพของยา
triporn.w@dmsc.mail.go.th

 

...
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วัตถุเสพติด
...

 

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของยา

maytinee.l@dmsc.mail.go.th

 

 

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
somsak.s@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
maytinee.l@dmsc.mail.go.th

 


รองผู้อำนวยการด้านบริการ
 

 

 

ภญ.ศศิดา อยู่สุข
  กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์  
sasida.y@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ
  กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา  
khwanruedee.l@dmsc.mail.go.th

 


กลุ่มวัตถุเสพติด
 

 

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์
ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
maytinee.l@dmsc.mail.go.th

 

ภก.สิริชัย กระบี่ศรี
กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย
sirichai.k@dmsc.mail.go.th

 

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
somsak.s@dmsc.mail.go.th

 

                                                               
 

จิทานันท์ ครองสิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
jitanun@dmsc.mail.go.th

 

 

ดาวน์โหลด

BDN_brochure
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 682