เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด

อำนาจหน้าที่

• กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน งานด้านการสอบเทียบเครื่องมือให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ งานระบบสารสนเทศด้านยาและวัตถุเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา โดยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์ งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-ฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน งานศึกษาความคงสภาพและปัญหาคุณภาพยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทะเบียนตำรับ งานตรวจวิเคราะห์ยาคดี เพื่อผลทางอรรถคดี งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านยา

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ภาชนะบรรจุ วัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีทางชีววิทยา งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อประกันคุณภาพยาชีววัตถุใหม่และยาชีววัตถุคล้ายคลึง งานพัฒนาวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุที่มีใช้ในประเทศ งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• กลุ่มวัตถุเสพติด
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์วัตถุตำรับและวัตถุเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ งานตรวจพิสูจน์ของกลางวัตถุเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อผลทางอรรถคดี งานวิเคราะห์ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของวัตถุเสพติด งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของภาครัฐ งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านวัตถุเสพติด

 

• กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย
รับผิดชอบการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย งานศึกษาค้นคว้าวิจัย คัดเลือก และรวบรวมวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อบรรจุในตำรายารวมทั้งงานจัดทำสารตำรายา

 

• ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
ดำเนินการจัดทำจัดหาสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พิสูจน์ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการจัดทำสารมาตรฐานยาทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ให้บริการทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ งานสารบรรณ งานรับตัวอย่าง การออกรายงานผลการวิเคราะห์ งานบุคลากร งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร สถานที่

 

ผู้บริหาร

 

 

 
 

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด
suratchanee.s@dmsc.mail.go.th

 

 

ภญ.ดร.สุภาณี ดวงธีรปรีชา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณภาพ

และความปลอดภัยของยา

supanee.d@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ดร.ไตรพร วัฒนนาถ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประสิทธิภาพของยา

triporn.w@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ณปภา สิริศุภกฤตกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วัตถุเสพติด

punnee.s@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ดร.สุภาณี ดวงธีรปรีชา
รองผู้อำนวยการ
supanee.d@dmsc.mail.go.th

 

อรพิณ ทนันขัติ
รองผู้อำนวยการ
orapin.t@dmsc.mail.go.th

 

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
รองผู้อำนวยการ
somsak.s@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ศศิดา อยู่สุข

กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์

sasida.y@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ

กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา

khwanruedee.l@dmsc.mail.go.th

 

อรพิณ ทนันขัติ

กลุ่มวัตถุเสพติด

orapin.t@dmsc.mail.go.th

 

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์

ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด

maytinee.l@dmsc.mail.go.th

 

ภก.สิริชัย กระบี่ศรี

กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย

sirichai.k@dmsc.mail.go.th

 

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

somsak.s@dmsc.mail.go.th

 

                                                               
 

จิทานันท์ ครองสิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

jitanun@dmsc.mail.go.th

 

 

 

ดาวน์โหลด

BDN_brochure
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37