เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพ

ยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2562-2565

 

 

 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ประกาศสำนักยาและวัตถุเสพติด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน น้ำ และลดการใช้กระดาษ

 

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562

 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส