เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพ

ยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพ

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2562-2565

 

 

 

 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 5 เมษายน 2562