การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ

การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2567

ความถี่ในการจัด:
1 รอบต่อปี
รหัสแผนงาน:
U6702R1
วันที่รับสมัคร:
22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2567
แจ้งแก้ไขรายงานฉบับร่างภายในวันที่:
15 มิถุนายน 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2567
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม

การตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2567

ความถี่ในการจัด:
1 รอบต่อปี
รหัสแผนงาน:
U6701R1
วันที่รับสมัคร:
22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2567
แจ้งแก้ไขรายงานฉบับร่างภายในวันที่:
15 กรกฎาคม 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2567
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ