MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ

การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2564

ความถี่ในการจัด :
1 รอบ/1 ปี
รหัสแผนงาน:
U6402R1
วันที่รับสมัคร:
16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 22 มีนาคม 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2564
แจ้งแก้ไขรายงานฉบับร่างภายในวันที่:
16 มิถุนายน 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2564
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม

การตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2564

ความถี่ในการจัด :
1 รอบ/ปี
รหัสแผนงาน:
U6401R1
วันที่รับสมัคร:
16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2564
แจ้งแก้ไขรายงานฉบับร่างภายในวันที่:
16 มิถุนายน 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2564
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ