การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

PT Registration / สมัครสมาชิก

 • Terms & Conditions
  / เงื่อนไขการสมัคร

 • Registration
  / สมัครสมาชิก

 • Approval
  / รอการอนุมัติ

Privacy Policy
 1. Bureau of Drug and Narcotic (BDN) recognizes and respects your personal privacy right when using our website and communicate with us electronically.

 2. BDN will keep your personal information confidentially and use according to the purpose as stated or specified in this privacy policy.

 3. BDN will not disclose your personal information to third parties without your consent unless it was considered that BDN is obliged to follow the law, such as providing information under subpoena.

 4. BDN may compile data of website visitors such as IP address, browser type, page visited and time spent on the website. These data are used for development of the pattern of use and content of the website. BDN may subcontract with a third party to act on behalf of BDN under the privacy policy.

 5. BDN will not share or sell personal information provided, for example your name or email address to other organizations for any purposes. BDN may subcontract with third party to access to your personal information for database management under the privacy policy.

Terms of Website Use
 1. All content, text, image, sound, software and other materials within this web site are licensed under BDN.

 2. It is prohibited to distribute, copy, amend, modify, distort or forward this web site, or parts of this web site without permission in writing from BDN.

General warning
BDN will not be responsible for any damages arising from the use of this web site including from computer virus.
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. สำนักยาและวัตถุเสพติดตระหนักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์และสื่อสารกับสำนักยาและวัตถุเสพติดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. สำนักยาและวัตถุเสพติดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับและใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้หรือที่ระบุไว้ในนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 3. สำนักยาและวัตถุเสพติดจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอม

 4. สำนักยาและวัตถุเสพติดอาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์ สำนักยาและวัตถุเสพติดอาจทำสัญญากับบุคคลภายนอกให้ดำเนินการในนามของสำนักยาและวัตถุเสพติดโดยปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 5. สำนักยาและวัตถุเสพติดจะไม่แสดงหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อหรืออีเมล ให้กับองค์กรอื่น เพื่อประโยชน์ใด ๆ สำนักยาและวัตถุเสพติดอาจทำสัญญากับบุคคลภายนอกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์
 1. ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสำนักยาและวัตถุเสพติด

 2. ห้ามมิให้ แจกจ่าย ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง บิดเบือน หรือส่งต่อเว็บไซต์นี้ หรือส่วนต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักยาและวัตถุเสพติด

คำเตือน
สำนักยาและวัตถุเสพติดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งการติดไวรัสคอมพิวเตอร์