การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

Q & A / ถาม - ตอบ

A

Proficiency testing (PT) is a form of external assessment to evaluate laboratory’s performance in comparison to other participants’ performance.  Participation in a PT program provides independent verification of the competence of a laboratory and shows commitment to the maintenance and improvement of performance. 

 

การทดสอบความชำนาญเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการโดยหน่วยงานภายนอก ด้วยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับห้องปฏิบัติการอื่น  การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่าเทคนิคการวิเคราะห์ยังคงความเหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อ  เนี่อง

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ