การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

ด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลางและผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การหาปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

ความถี่ในการจัด:
ปีละ 1 รอบ
รหัสแผนงาน:
P6702R1
วันที่รับสมัคร:
15 มกราคม 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง:
เมษายน 2567
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
24 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งข้อเสนอแนะ/แก้ไขรายงานฉบับร่าง:
15 กรกฎาคม 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2567
อัตราค่าบำรุง:
มีค่าธรรมเนียม

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

ความถี่ในการจัด:
ปีละ 1 รอบ
รหัสแผนงาน:
P6701R1
วันที่รับสมัคร:
30 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง:
มีนาคม 2567
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
19 เมษายน 2567
วันที่ส่งข้อเสนอแนะ/แก้ไขรายงานฉบับร่าง:
15 มิถุนายน 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2567
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ