MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

ด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

ความถี่ในการจัด :
ปีละ 1 รอบ
รหัสแผนงาน:
P6401R1
วันที่รับสมัคร:
26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง:
มีนาคม 2564
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
23 เมษายน 2564
วันที่ส่งข้อเสนอแนะ/แก้ไขรายงานฉบับร่าง:
30 มิถุนายน 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2564
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ