MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

ด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การหาปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

ความถี่ในการจัด :
ปีละ 1 รอบ
รหัสแผนงาน:
P6602R1
วันที่รับสมัคร:
1 มกราคม 2566 ถึง 10 มีนาคม 2566
วันที่ส่งตัวอย่าง:
เมษายน 2566
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
26 พฤษภาคม 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2566
อัตราค่าบำรุง:
มีค่าธรรมเนียม

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

ความถี่ในการจัด :
ปีละ 1 รอบ
รหัสแผนงาน:
P6601R1
วันที่รับสมัคร:
30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่งตัวอย่าง:
มีนาคม 2566
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
21 เมษายน 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2566
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ